Gratis verzending vanaf € 49,95
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FiaLia Kinderkleding

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FiaLia Kinderkleding in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

FiaLia Kinderkleding
Vestigingsadres: Lieuwe Jellingastrjitte 7, 9055 MX Britsum  

Bezoekadres: Langebuorren 45, 9051 BE Stiens.
Telefoonnummer: 06-57580079.
Open vanaf dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 18.00 uur en zaterdag 09.30-17.00 uur.
E-mailadres: info@fialia.nl
KvK-nummer: 59758937
BTW-identificatienummer: NL853632704B01
IBAN nummer: NL43 INGB 0006 3463 44
BIC code: INGBNL2A

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FiaLia Kinderkleding en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FiaLia Kinderkleding ingestemd is.
5. De internetsite van FiaLia Kinderkleding richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
6. FiaLia Kinderkleding behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
7. Door het gebruik van de internetsite van FiaLia Kinderkleding en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij FiaLia Kinderkleding zijn in te zien (www.FiaLia Kinderkleding.nl/algemene-voorwaarden) en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
9. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
10. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als FiaLia Kinderkleding gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FiaLia Kinderkleding niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan FiaLia Kinderkleding zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Koper en FiaLia Kinderkleding komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 5.1 en 5.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van FiaLia Kinderkleding zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FiaLia Kinderkleding onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FiaLia Kinderkleding passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal FiaLia Kinderkleding daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. FiaLia Kinderkleding kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien FiaLia Kinderkleding op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. FiaLia Kinderkleding zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van FiaLia Kinderkleding waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij FiaLia Kinderkleding deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

7. Indien FiaLia Kinderkleding zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1a. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
1b. Overeenkomsten met consumenten waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan FiaLia Kinderkleding retourneren, conform de door FiaLia Kinderkleding verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal FiaLia Kinderkleding dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door FiaLia Kinderkleding alleen worden uitgesloten indien FiaLia Kinderkleding dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • f) voor losse kranten en tijdschriften;
 • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan FiaLia Kinderkleding producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FiaLia Kinderkleding geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FiaLia Kinderkleding dit bedongen heeft en:

 • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
7. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
8. De Koper is de prijs verschuldigd die FiaLia Kinderkleding in haar bevestiging conform artikel 4 en 5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
9. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 10 - Conformiteit, aansprakelijkheid en Garantie
1. FiaLia Kinderkleding garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. FiaLia Kinderkleding staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
3. FiaLia Kinderkleding is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van FiaLia Kinderkleding. FiaLia Kinderkleding is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
4. Indien FiaLia Kinderkleding, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van FiaLia Kinderkleding of de fabrikant zijn verricht;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

6. De Koper is gehouden FiaLia Kinderkleding te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen FiaLia Kinderkleding mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan FiaLia Kinderkleding te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht FiaLia Kinderkleding zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft FiaLia Kinderkleding ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. FiaLia Kinderkleding kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen veertien (14) dagen gecrediteerd.
2. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal FiaLia Kinderkleding het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. FiaLia Kinderkleding zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal FiaLia Kinderkleding zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van FiaLia Kinderkleding.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij FiaLia Kinderkleding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contante betaling (af te halen in de winkel) of iDeal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op FiaLia Kinderkleding, rekeningnummer NL43 INGB 0006 3463 44 t.n.v. FiaLia Kinderkleding. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. FiaLia Kinderkleding kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van FiaLia Kinderkleding.
2. In het geval door FiaLia Kinderkleding een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FiaLia Kinderkleding als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
5. In geval van niet-tijdige betaling is FiaLia Kinderkleding bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FiaLia Kinderkleding te melden.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. FiaLia Kinderkleding beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FiaLia Kinderkleding, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij FiaLia Kinderkleding ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FiaLia Kinderkleding binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
1. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Artikel 16 - Overmacht
1. In geval van overmacht is FiaLia Kinderkleding niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij FiaLia Kinderkleding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 - Persoonsgegevens
1. FiaLia Kinderkleding zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. FiaLia Kinderkleding neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. De klant gegevens worden alleen verzameld met toestemming van de klant zelf. De gegevens worden gebruikt om contact op te nemen bij bijv. bestellingen en voor het spaarsysteem. Voor het ontvangen van een nieuwsbrief wordt per 25 mei 2018 persoonlijk extra toestemming gevraagd.  

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen van FiaLia Kinderkleding, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 - Links
1. De site van FiaLia Kinderkleding kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft FiaLia Kinderkleding geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 - Uw rechten
1. U kunt altijd aan FiaLia Kinderkleding vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan FiaLia Kinderkleding vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die FiaLia Kinderkleding zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u FiaLia Kinderkleding hiervan op de hoogte stellen. Wij zullen uw gegevens dan zsm verwijderen.  

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok